Buffalo Creek Watershed - 4.29.07 - CanoeSusquehanna